576 närstående besvarade Transammans enkät om sina erfarenheter och behov om bland annat väntetiderna till den könsbekräftande vården och kunskaper om transfrågor. Svaren ligger till grund för rapporten “Vikten av kunskap och gemenskap”.

Rapporten ”Vikten av kunskap och gemenskap – en rapport om erfarenheter och behov hos närstående till transpersoner” bygger på en enkät som Transammans genomförde under perioden 6 april–21 maj 2023. Syftet med enkäten var att få mer kunskap om hur närstående uppfattar samhällsklimatet, vilka erfarenheter man har, och vilken typ av kunskap och stöd man behöver.

Totalt 576 personer fullföljde och skickade in enkäten. Den största gruppen bestod av kvinnor (83 procent). Vanligast var att vara närstående i form av förälder (67 procent), följt av vän (18 procent) och partner (15 procent). 

I enkäten framträder två tydliga teman:

  • Väntetiderna inom den könsbekräftande vården påverkar både transpersoner och närstående negativt. Närstående känner oro för hur transpersoners hälsa påverkas av den långa väntan. 
  • Kunskapen om transfrågor brister inom alla led i samhället: skola, vård, myndigheter och media. Närstående behöver – precis som många transpersoner – ta ett stort ansvar för att utbilda och informera. Det kan handla om att förklara grundläggande begrepp, se till att remisser hamnar rätt eller att påpeka vad riktlinjer och lagar säger. Närstående beskriver hur okunskapen lett till otrygghet, brist på stöd och försämrad hälsa hos transpersoner.

Trots en upplevt låg kunskapsnivå i samhället har omkring varannan närstående erfarenhet av ett bra bemötande från sin närmsta omgivning: 56 procent svarar att de flesta släktingar, vänner eller kollegor varit stöttande och/eller positiva när man berättat att någon i ens närhet är transperson. 33 procent har fått blandade reaktioner. 

Det framkommer även att många närstående dels har behov av att träffa andra närstående, dels upplever sig behöva mer kunskap. Vanligast är att vilja veta mer om vad som främjar hälsa för transpersoner, hur man kan stötta som närstående och hur den könsbekräftande vården fungerar.