Några ord kan upplevas ålderdomliga eller kränkande. De är ändå med eftersom de bland annat kan användas i äldre texter men orden bör inte användas om andra, förutom om man vet att personen vill bli benämnd så.

Vi på Transammans använder begreppet transperson för att definiera både binära och icke binära transpersoner. Sedan är det självklart för oss att varje människa bestämmer själv hur den vill definiera sig. Ingen annan kan bestämma hur en person ska benämna sig själv!

Saknar du något ord eller reagerar på något? Mejla oss gärna på info@transammans.se.

(assigned female at birth) En person som har tilldelats könet kvinna vid födelsen.

Begreppet ingår ibland under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär”. Den som är agender är inget kön eller definierar inte sig själv i fråga om kön.

(assigned male at birth) En person som har tilldelats könet man vid födelsen.

Begreppet ingår ibland under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär”. Den som är bigender har två kön samtidigt eller växlar mellan två kön.

Cis är en person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen. Cis är inte en sexuell läggning, utan handlar om könsidentitet.

Det är den norm som utgår från att alla är cispersoner. Normen gör bland annat att en kan behöva komma ut som transperson.

är ett begrepp som kan användas i stället för ”transvestit”.

innebär att göra en transition efter att tidigare ha gjort en eller flera transitioner. Detransition kan till exempel innebära att börja leva som ickebinär efter att tidigare ha levt som transtjej eller transkille. Men allra vanligast är att ordet används om att börja leva i enlighet med det kön man blev tilldelad när man föddes efter att ha levt som ett annat kön en period

Drag innebär att man leker med könsuttryck och överdriver typiskt maskulina eller typiskt feminina uttryck. Dragqueens eller dragkings är inte samma sak som att vara transvestit. Drag är ofta politiskt eller en form av scenkonst.

 Begreppet används ibland för att beskriva den transition en transkille vill göra, gör eller har gjort. Begreppet får ibland kritik för att det felaktigt antyder att man ”är” ett kön och ”blir” ett annat, i det här fallet att man skulle vara en ”kvinna som blir man”. FTM är ett begrepp som inte alla är bekväma med och det är många som undviker det idag. 

 Begreppet används för att beskriva den transition en transperson som tilldelades könet kvinna vid födelsen vill göra eller har gjort. FTX är ett paraplybegrepp som omfattar FTM/transkillar och ickebinära könsidentiteter. ”X” står i matematiken för en okänd summa. FTX innebär alltså att personen kan identifiera sig på olika sätt. 

 Begreppet kan användas för att beskriva att man har en flytande könsidentitet, eller att könsidentiteten varierar. Könsidentiteten kan variera över tid eller beroende på sammanhang. 

Begreppet innebär att man bryter mot normer för kön.

Begreppet används ibland som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.

Ett pronomen om personer som har hen som pronomen. Det används också i sammanhang där kön inte är relevant eller om man inte känner till vilket kön en person har. 

Ickebinär är en könsidentitet. Det kan den person kalla sig som inte är antingen tjej eller kille. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det.

Intergender kan den person kalla sig som inte är antingen tjej eller kille. Intergender betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det.

Ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser som man kan få om ens kropp inte stämmer överens med normen för varken hur en ”typisk manskropp” eller en ”typisk kvinnokropp” förväntas se ut. Att ha en intersexvariation är alltså inte samma sak som att vara transperson – intersex handlar om egenskaper hos själva kroppen, medan trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck  – men en person som har en intersexvariation kan såklart också vara transperson.

Det kön som står i folkbokföringen och som syns i svenska personnummer. 

Ett samlingsbegrepp att på olika sätt ändra kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. Det kan handla om hormonbehandling, kirurgi, permanent hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning. Många personer ändrar även juridiskt kön i samband med denna behandling.

Det betyder att man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av, att det kön man blev tilldelad vid födseln inte stämmer överens med ens könsidentitet. En vanlig form av könsdysfori är det man kan kalla kroppslig könsdysfori – att delar av kroppen inte känns rätt eftersom de inte stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori kan också vara social och handla om att andra inte ser och behandlar en som den man faktiskt är. Alla transpersoner har inte könsdysfori.

Det är positiva känslor som hänger ihop med att man blir bekräftad i sin könsidentitet. Alla transpersoner upplever inte könseufori.

Könsidentitet det kön man känner sig som eller det kön man identifierar sig som. Man är det kön man känner sig som/identifierar sig som. Några vanliga könsidentiteter är man, kvinna och ickebinär. Alla människor har en könsidentitet.

Könsinkongruens syftar på upplevelsen av att det kön man blev tilldelad när man föddes inte stämmer överens med ens könsidentitet.

Detta handlar om hur man uttrycker sitt kön med hjälp av till exempel kläder, röstläge, hår på huvudet, hår i ansiktet, hår på kroppen eller smink.

Begreppet används ibland för att beskriva den transition en transtjej vill göra, gör eller har gjort. Begreppet får ibland kritik för att det felaktigt antyder att man ”är” ett kön och ”blir” ett annat, i det här fallet att man skulle vara en ”man som blir kvinna”. MTF är ett begrepp som inte alla är bekväma med och det är många som undviker det idag.

Begreppet används för att beskriva den transition en transperson som tilldelades könet man vid födelsen vill göra, gör eller har gjort. MTX är ett paraplybegrepp som omfattar MTF/transtjejer och ickebinära könsidentiteter. ”X” står i matematiken för en okänd summa. MTX innebär att personen kan identifiera sig på en mängd olika sätt.

Räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär”. Den som är nongender är inget kön eller relaterar inte till kön.

Detta begrepp kan användas av exempelvis personer som genomgått könsbekräftande behandling och som inte längre ser sig som trans.

Exempel på pronomen är hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person.

Queer kan betyda olika saker. Queer som identitet (”att vara queer”) brukar innebära att bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationsform. Queer kan vara att vara icke-heterosexuell. Queer kan också vara att bryta mot normer kring kön (t.ex. genom könsuttryck eller identitet). Queer som relationsform kan handla om att vara kär i fler än en person åt gången. På engelska har ”queer” använts som ett skällsord för hbt-personer under många år.

Begreppet kan beteckna en transtjej som inte genomgått underlivskirurgi. Ordet kan vara kränkande, därför ska man inte använda det om andra personer om man inte vet att personen vill bli benämnd så.

Ett ord som oftast används med samma betydelse som Male to X. Transfeminina personer har oftast tilldelats könet man vid födseln och identifierar sig som t.ex. kvinna, demi-girl eller ickebinär. Begreppet kan vara vilseledande om tanken är att beskriva hela gruppen transpersoner som tilldelades könet man vid födelsen. Detta eftersom femininitet inte alltid uppfattas enbart som en fråga om identitet, utan också om könsuttryck.

Ett begrepp som betyder olika saker för olika personer. En del definierar det som att man vill förändra sin kropp utan att vara transsexuell. En del definierar det som att man är transsexuell men inte vill ändra på sin kropp. En del definierar det som att ens könsidentitet inte stämmer överens med ens juridiska kön, utan att man är intergender, nongender, transsexuell eller bigender (se de orden). Många anser att transgender inte är en könsidentitet i sig utan ett sätt att förklara hur man förhåller sig till eller uttrycker sin könsidentitet. 

Det används för att beskriva en könsbekräftande process: den period då man exempelvis kan ändra namn och pronomen och genomgå kroppsliga förändringar. Om en vill ändra juridiskt kön och/eller genomgå underlivskirurgi ses det ofta som slutet på en transition.

(eller kvinna/tjej med transbakgrund) Innebär att ha en kvinnlig könsidentitet men ha tilldelats det juridiska könet man vid födseln.

 (eller man/kille med transbakgrund) Innebär att ha en manlig könsidentitet men ha tilldelats det juridiska könet kvinna vid födseln.

Ett ord som ofta används med samma betydelse som Female to X. Transmaskulina person har oftast tilldelats könet kvinna vid födseln och identifierar sig t.ex. som man, demi-boy eller ickebinär. Begreppet transmaskulin kan vara vilseledande om tanken är att beskriva hela gruppen transpersoner som tilldelades könet kvinna vid födelsen. Detta eftersom maskulinitet inte alltid uppfattas enbart som en fråga om identitet utan också om könsuttryck.

Ett paraplybegrepp som rymmer hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet och könsuttryck. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

Begreppet har historiskt använts om transmän och transkvinnor. Transsexuell kan vara både en identitet och ett sätt att benämna sig själv. Ordet är kopplat till diagnosen transsexualism. Idag är det många som inte använder ordet transsexuell om sig själva utan ser det just som ett ord för en diagnos, som dessutom är på väg att döpas om. Var därför gärna försiktig med att beskriva andra med detta ord.

Detta är en medicinsk diagnos som för vissa är ett övergångsstadium tills man har förändrat sin kropp och ändrat juridiskt kön. Andra fortsätter att se sig själva som transsexuella (eller transpersoner) även efter en transition. Diagnosen är på väg att byta namn. Var därför gärna försiktig med att beskriva andra med detta ord. Det är dock vanligt att ordet används inom forskning eller äldre texter.

Transvestit kan den person kalla sig som använder ett annat könsuttryck än det som förväntas utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut. En del personer klär om helt, andra har några enstaka detaljer eller plagg. Man kan klä om mer eller mindre ofta.